TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Hướng dẫn 5 - Khai thác báo cáo

Phần mềm kế toán VietSun được xây dựng theo các chuẩn mực kế toán theo quy định, bên cạnh đó chương trình cũng có nhiều tính năng quản trị có thể vận dụng theo từng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Tuy nhiên trong phạm vi 6 bài hướng dẫn này, chúng tôi chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản nhất nhằm giúp các anh chị có thể tìm hiểu nhanh khi lần đầu sử dụng phần mềm VietSun.

Các bước thực hiện tổng quát

Sổ kế toán, báo cáo tài chính và báo cáo quản trị là 3 phần hành báo cáo của chương trình. Việc lấy báo cáo được thực hiện rất nhanh và đơn giản qua các bước:
+ Chọn báo cáo cần xem
+ Chọn tài khoản
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Chọn các chỉ tiêu khác theo nhu cầu xem báo cáo (nếu cần)
+ Nhấn tìm kiếm để chương trình hiển thị ra báo cáo
+ Nhấn in số liệu để in ra báo cáo
+ Nhấn export để đưa báo cáo ra excel

Hướng dẫn khai thác một số báo cáo

Sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gởi ngân hàng

+ Vào Sổ kế toán - Sổ chi tiết - Chọn sổ quỹ tiền mặt hoặc sổ TGNH
+ Tài khoản đã được hiển thị
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là từng ngân hàng;
“Nhóm chứng từ” để xem tổng số tiền thu chi của một chứng từ, mà không cần xem theo TKĐƯ.
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả

+ Vào Sổ kế toán - Sổ chi tiết - Chọn sổ chi tiết công nợ phải thu hoặc phải trả
+ Tài khoản đã được mặc định
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Khách hàng” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là khách hàng;
“Họ tên” để báo cáo thêm cột họ tên
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Thẻ kho, sổ chi tiết hàng hoá vật tư

+ Vào Sổ kế toán - Sổ chi tiết - Chọn thẻ kho hoặc sổ chi tiết hàng hoá vật tư
+ Tài khoản đã được hiển thị 1561- hàng hoá, gõ 152 nếu xem nguyên vật liệu
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Hàng hoá” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là từng mã hàng;
“Họ tên” để báo cáo thêm cột họ tên
“Đơn giá” để báo cáo thêm cột đơn giá
“Kho hàng” để xem báo cáo theo từng kho hàng
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ chi tiết các tài khoản

+ Vào Sổ kế toán - Sổ chi tiết - Sổ chi tiết các tài khoản
+ Tài khoản: Gõ tài khoản cần xem báo cáo
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết của tài khoản
“Họ tên” để báo cáo thêm cột họ tên
“Đối ứng” gõ tài khoản đối ứng để lọc báo cáo
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ tổng hợp công nợ phải thu, phải trả

+ Vào Sổ kế toán - Sổ tổng hợp - Sổ tổng hợp công nợ phải thu hoặc phải trả
+ Tài khoản đã được mặc định
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Khách hàng” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là khách hàng;
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ tổng hợp hàng hoá, vật tư (còn gọi là báo cáo nhập xuất tồn)

+ Vào Sổ kế toán - Sổ tổng hợp - Sổ tổng hợp hàng hoá vật tư
+ Tài khoản đã được hiển thị 1561 – hàng hoá, gõ 152 nếu xem nguyên vật liệu
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Hàng hoá” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là mã hàng;
“Kho hàng” để xem báo cáo theo từng kho hàng
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ tổng hợp chi tiết các tài khoản

+ Vào Sổ kế toán - Sổ tổng hợp - Sổ tổng hợp chi tiết các tài khoản
+ Tài khoản: Gõ tài khoản cần xem báo cáo
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết của tài khoản
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ nhật ký mua hàng

+ Vào Báo cáo quản trị - Báo cáo mua hàng - Sổ nhật ký mua hàng
+ Tài khoản đã được hiển thị 1561 – hàng hoá, gõ 152 nếu xem nguyên vật liệu
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là từng mã hàng
“Kho hàng” để xem báo cáo theo từng kho
“Khách hàng” chọn đến TK 331 để lọc theo từng nhà cung cấp
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Sổ nhật ký bán hàng

+ Vào Báo cáo quản trị - Báo cáo bán hàng - Sổ nhật ký bán hàng
+ Tài khoản đã được hiển thị 1561 – hàng hoá, gõ 155 nếu xem theo thành phẩm
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là từng mã hàng
“Kho hàng” để xem báo cáo theo từng kho
“Khách hàng” chọn đến TK 131 để lọc theo từng khách hàng
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Báo cáo lợi nhuận

+ Vào Báo cáo quản trị - Báo cáo doanh thu lợi nhuận - báo cáo lợi nhuận
+ Tài khoản đã được hiển thị 1561 – hàng hoá, gõ 155 nếu xem theo thành phẩm
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Lựa chọn các chỉ tiêu khác (nếu cần). Trong đó:
“Chi tiết tài khoản” để chọn xem theo đối tượng chi tiết là từng mã hàng
“Kho hàng” để xem báo cáo theo từng kho
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo

Báo cáo chi tiết lãi lỗ

+ Vào Báo cáo quản trị - Báo cáo doanh thu lợi nhuận - báo cáo chi tiết lãi lỗ
+ Chọn khoảng thời gian cần xem báo cáo
+ Nhấn tìm kiếm để xem báo cáo
+ Lưu ý: Cần thực hiện các bút toán phân bổ, kết chuyển trong phần hành kế toán tổng hợp trước khi xem báo cáo này

Xem và kết xuất bảng kê thuế VAT sang chương trình HTKK thuế

+ Vào Sổ kế toán - Báo cáo thuế GTGT
+ Chọn tháng cần lấy báo cáo
+ Nhấn “Lựa chọn” mẫu báo cáo: Mẫu 01-1 là bán ra, Mẫu 01-2 là mua vào
+ Nhấn nút “Tìm kiếm” trên thanh menu để xem báo cáo
+ Nhấn nút “Export” trên thanh menu để kết xuất ra file Excel
[Lưu ý: Để file Excel kết xuất ra ở dạng font Unicode theo HTKK thuế thì trong hệ thống của VietSun bạn phải chọn font export là Unicode, bạn kiểm tra tại Hệ thống - Khai báo hệ thống - Định nghĩa các yêu cầu khác - Chế độ làm việc (thẻ mặc định)]
+ Cuối cùng, mở chương trình HTKK thuế, chọn mẫu tương ứng, nhấn “Tải bảng kê” và chọn đến file Excel đã được kết xuất ở trên

Vấn đề sửa dữ liệu trên báo cáo

Các báo cáo được xây dựng và lấy từ cơ sở là các chứng từ chi tiết đã nhập. Do đó để thay đổi dữ liệu trên một báo cáo, bạn cần xem lại và chỉnh sửa các chứng từ chi tiết đã nhập có liên quan.
Ngoài ra đối với báo cáo tài chính và các báo cáo lợi nhuận từ phần hành báo cáo quản trị thì bên cạnh việc xem lại và chỉnh sửa các chứng từ chi tiết đã nhập, bạn còn phải thực hiện lại các bút toán phân bổ, kết chuyển từ phần hành kế toán tổng hợp.