TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 156 hướng dẫn Luật quản lý thuế

thong tu 156 ke khai thue
Ngày 06/11/2013 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 156/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, có hiệu lực thi hành từ ngày 20/12/2013 và thay thế cho Thông tư số 28/2011/TT-BTC

Một số điểm cần lưu ý:

Bổ sung hồ sơ khai thuế

Trường hợp chưa nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT được khai bổ sung hồ sơ khai thuế tạm nộp của tháng, quý có sai sót.

Trường hợp đã nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm thì NNT chỉ khai bổ sung hồ sơ khai quyết toán thuế năm. Trường hợp hồ sơ khai bổ sung làm giảm số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai tháng, quý (để tính lại số thuế phải nộp nhằm tính tiền phạt nộp chậm (nếu có) được chính xác.)

Trường hợp số thuế GTGT còn được khấu trừ tăng hoặc giảm theo kết luận, quyết định xử lý về thuế của cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền, NNT khai điều chỉnh vào hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế (không phải lập hồ sơ khai bổ sung)

Trường hợp khai bổ sung hồ sơ khai thuế nhưng không làm thay đổi số tiền thuế thì chỉ lập Tờ khai thuế của kỳ tính thuế có sai sót đã được bổ sung, điều chỉnh và gửi tài liệu giải thích kèm theo, không phải lập mẫu số 01/KHBS.

Đối tượng khai thuế GTGT theo quý

NNT có tổng DT bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống. Nếu mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh: khai thuế theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức DT bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý.

NNT có trách nhiệm tự xác định khai thuế theo tháng hay theo quý.

Trường hợp NNT thuộc diện khai thuế GTGT theo quý muốn khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là cùng với thời hạn nộp tờ khai thuế GTGT của tháng đầu tiên của năm bắt đầu khai thuế GTGT theo tháng.

Thời kỳ khai thuế theo quý

Việc thực hiện khai thuế theo quý hay theo tháng được ổn định trọn năm dương lịch và ổn định theo chu kỳ 3 năm. Riêng chu kỳ ổn định đầu tiên được xác định tính kể từ ngày 01/7/2013 đến hết ngày 31/12/2016.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo quý nếu DT của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này trên 20 tỷ đồng, thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện chuyển sang khai theo tháng.

Trong chu kỳ khai thuế ổn định theo tháng, nếu DT của năm trước liền kề của chu kỳ khai thuế ổn định này từ 20 tỷ đồng trở xuống, thì từ năm tiếp theo của năm phát hiện NNTđược lựa chọn hình thức khai thuế theo tháng hoặc quý.

Khai thuế theo PP trực tiếp trên doanh thu

DN, hợp tác xã có DT hàng năm dưới mức ngưỡng DT một tỷ đồng, trừ trường hợp đăng ký tự nguyện áp dụng PP khấu trừ thuế quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này;
Hộ, cá nhân kinh doanh

Hồ sơ khai thuế GTGT tháng/quý tính theo PP trực tiếp trên DT là Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT và Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra theo mẫu số 04-1/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này. (trước đây không có bảng kê.)

Hồ sơ khai thuế GTGT theo từng lần phát sinh tính theo PP trực tiếp trên DT là Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.


Download Thông tư 156/2013/TT-BTC