TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư dài hạn

hạch toán kế toán đầu tư vào công ty con
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư vào công ty con - TK221

hạch toán kế toán góp vốn liên doanh, đồng kiểm soát
Sơ đồ hạch toán kế toán góp vốn liên doanh, đồng kiểm soát bằng TSCĐ - TK222

hạch toán kế toán đầu tư vào công ty liên kết
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư vào công ty liên kết - TK223

hạch toán kế toán đầu tư dài hạn khác
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư dài hạn khác - TK228

hạch toán kế toán đầu tư xây dựng cơ bản
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư xây dựng cơ bản - TK2412

hạch toán kế toán chi phí trả trước dài hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí trả trước dài hạn - TK242