TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán các trường hợp TSCĐ khác

››› Thông tư 45/2013 về quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí mua sắm TSCĐ
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí mua sắm TSCĐ - TK2411

Sơ đồ hạch toán kế toán trả, mua lại TSCĐ thuê tài chính
Sơ đồ hạch toán kế toán trả, mua lại TSCĐ thuê tài chính - TK212

Sơ đồ hạch toán kế toán trao đổi tài sản cố định
Sơ đồ hạch toán kế toán trao đổi tài sản cố định - TK211

hạch toán kế toán tự chế, tự xây dựng TSCĐ
Sơ đồ hạch toán kế toán tự chế, tự xây dựng TSCĐ - TK211

hạch toán kế toán xây dựng cơ bản hình thành TSCĐ
Sơ đồ hạch toán kế toán xây dựng cơ bản hình thành TSCĐ - TK2412

Sơ đồ hạch toán kế toán sửa chữa lớn TSCĐ
Sơ đồ hạch toán kế toán sửa chữa lớn TSCĐ - TK2413