TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Thông tư 195 hướng dẫn kế toán đơn vị chủ đầu tư

Thông tư 195 hướng dẫn kế toán chủ đầu tư, ban quản lý dự án

Ngày 15/11/2012, Bộ Tài Chính ban hành Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư. Thông tư này thay thế cho QĐ214/2000/QĐ-BTC và có hiệu lực từ ngày 01/01/2013.

Đối tượng điều chỉnh

1. Thông tư này áp dụng cho các đơn vị chủ đầu tư gồm: Các đơn vị chủ đầu tư có thành lập Ban quản lý dự án đầu tư, các Ban quản lý dự án đầu tư (BQLDAĐT)

2. Các Ban quản lý dự án đầu tư thuộc đối tượng điều chỉnh là:
- Các BQLDAĐT của các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế;
- Các BQLDAĐT thuộc đơn vị HCSN và các BQLDAĐT khác được thành lập theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/2/2009 về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

3. Các đơn vị chủ đầu tư không thành lập BQLDAĐT thì kế toán dự án đầu tư được thực hiện trên cùng hệ thống sổ kế toán của chủ đầu tư nhưng phải tuân thủ những quy định của Thông tư này về nội dung, phương pháp ghi chép và mở sổ kế toán chi tiết phản ánh nguồn vốn đầu tư, chi phí thực hiện đầu tư, lập các báo cáo tài chính và quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành.

Phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng cho BQLDAĐT thuộc doanh nghiệp và cho BQLDAĐT thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp:

1. Hệ thống kế toán áp dụng cho BQLDAĐT thuộc doanh nghiệp được dựa trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp (bao gồm phụ lục hệ thống tài khoản; mẫu biểu BCTC; danh mục chứng từ và sổ kế toán dùng cho BQLDA thuộc doanh nghiệp)

2. Hệ thống kế toán áp dụng cho BQLDAĐT thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp được dựa trên cơ sở Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 15/11/2010; và các văn bản hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp (bao gồm phụ lục hệ thống tài khoản; mẫu biểu BCTC; danh mục chứng từ và sổ kế toán dùng cho BQLDA thuộc đơn vị HCSN)

3. Những nội dung không hướng dẫn trong Thông tư này, đơn vị chủ đầu tư thực hiện theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn Luật, Chế độ Kế toán doanh nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 15, Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 19.


Download Thông tư 195/2012 và các phụ lục