TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản phải thu

Sơ đồ hạch toán kế toán phải thu khách hàng
Sơ đồ hạch toán kế toán phải thu khách hàng - TK131

hạch toán kế toán thuế GTGT được khấu trừ
Sơ đồ hạch toán kế toán thuế GTGT được khấu trừ - TK133

hạch toán kế toán phải thu nội bộ ở đơn vị cấp trên
Sơ đồ hạch toán kế toán phải thu nội bộ ở đơn vị cấp trên - TK136

hạch toán kế toán phải thu nội bộ ở đơn vị cấp dưới
Sơ đồ hạch toán kế toán phải thu nội bộ ở đơn vị cấp dưới - TK136

Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản phải thu khác
Sơ đồ hạch toán kế toán các khoản phải thu khác - TK138

kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Sơ đồ hạch toán kế toán dự phòng phải thu khó đòi - TK139

Sơ đồ hạch toán kế toán tạm ứng
Sơ đồ hạch toán kế toán tạm ứng - TK141

hạch toán kế toán chi phí trả trước ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí trả trước ngắn hạn - TK142

hạch toán kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn - TK144