TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Sửa đổi bổ sung chế độ kế toán theo thông tư 244

Thông tư 244 chế độ kế toán doanh nghiệp
Bộ Tài chính ban hành thông tư 244/2009/TT-BTC hướng dẫn sửa đổi kế toán một số nghiệp vụ kinh tế, bổ sung kế toán các nghiệp vụ kinh tế mới phát sinh chưa được quy định trong Chế độ kế toán doanh nghiệp. Thông tư này được áp dụng cho tất cả các doanh nghiệp đang áp dụng chế độ kế toán theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC.
Một số điểm chính:

Sửa đổi, bổ sung tài khoản

Bổ sung tài khoản 5118 - Doanh thu khác : dùng để phản ánh các khoản doanh thu như phí quản lý do cấp dưới nộp và các khoản doanh thu khác ngoài các TK doanh thu 5111,5112,5113,5114,5117
Bổ sung tài khoản 3389 - Bảo hiểm thất nghiệp
Đổi số hiệu tài khoản 4311 - “Quỹ khen thưởng” thành tài khoản 3531;
Đổi số hiệu tài khoản 4312 - “Quỹ phúc lợi” thành tài khoản 3532;
Đổi số hiệu tài khoản 4313 - “Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ” thành tài khoản 3533;
Bổ sung tài khoản 3534 - Quỹ thưởng ban quản lý điều hành công ty
Bổ sung tài khoản 356 - “Quỹ phát triển khoa học và công nghệ”
TK 3561 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
TK 3562 - Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ
Bổ sung tài khoản 417 – “Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp”

Hạch toán kế toán hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ

- Nếu hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ: Nợ các TK 623, 627, 641, 642 - Các TK chi phí
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Đồng thời, kế toán kê khai thuế GTGT cho hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng nội bộ:
Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ
Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp
- Nếu hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT tính theo phương pháp khấu trừ và tiêu dùng nội bộ để phục vụ cho sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng chịu thuế GTGT hoặc thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp:
Nợ các TK 623, 627, 641, 642 - Các TK chi phí
Có TK 512 – Doanh thu bán hàng nội bộ
Có TK 33311 - Thuế GTGT phải nộp

Sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trên bảng cân đối kế toán và thuyết minh báo cáo tài chính

Thông tư có hiệu lực sau 45 ngày kế từ ngày ký 31/12/2009. Những phần kế toán khác có liên quan nhưng không hướng dẫn ở thông tư này thì thực hiện theo Chế độ kế toán doanh nghiệp quyết định số 15/2006/QĐ-BTC.