TƯ VẤN TRIỂN KHAI

Tổng đài VietsunPhone (Zalo): 0908788099
Báo giá phần mềm kế toán vietsunEmail: vinh@phanmemvietsun.com

Quản lý và trích khấu hao TSCĐ thông tư 203

Thông tư tài sản cố định
Căn cứ Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp năm 2008; Bộ Tài chính ban hành thông tư hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định. Nội dung thông tư gồm 3 phần:
Phần A - Quy định chung
Phần B - Quy định về quản lý tài sản cố định
Phần C - Quy định về trích khấu hao tài sản cố định

Ngoài ra thông tư bao gồm phụ lục "Khung thời gian sử dụng các loại tài sản cố định", giúp cho kế toán xác định số năm khấu hao trong khung thời gian cho phép, từ đó xác định đúng chi phí khấu hao hợp lệ khi quyết toán thuế.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/01/2010 và thay thế cho quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003.
Bấm tải về Thông tư 203/2009/TT-BTC

››› Thông tư 45/2013 về quản lý sử dụng và trích khấu hao TSCĐ, thay thế cho thông tư 203/2009