TƯ VẤN HỖ TRỢ (TP.HCM)

liên hệ phần mềm kế toán vietsunPhone: 0908.788.099
tư vấn hỗ trợ phần mềm kế toán vietsunSkype: phanmemvietsun
giá phần mềm kế toán vietsun tại tp.hcmEmail: info@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vốn và đầu tư ngắn hạn

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt - TK111

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng - TK112

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển - TK113

kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn - TK121

kế toán đầu tư ngắn hạn khác
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư ngắn hạn khác - TK128

dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - TK129