TP.HCM - ĐÔNG NAM BỘ

phần mềm kế toán acsoft tp.hcm(+84) 0908.788.099
phan mem ke toan vietsuninfo@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vốn và đầu tư ngắn hạn

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt - TK111

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng - TK112

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển - TK113

kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn - TK121

kế toán đầu tư ngắn hạn khác
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư ngắn hạn khác - TK128

dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - TK129