phần mềm kế toán vietsun

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền vốn và đầu tư ngắn hạn

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền mặt - TK111

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền gởi ngân hàng - TK112

Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển
Sơ đồ hạch toán kế toán tiền đang chuyển - TK113

kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư chứng khoán ngắn hạn - TK121

kế toán đầu tư ngắn hạn khác
Sơ đồ hạch toán kế toán đầu tư ngắn hạn khác - TK128

dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
Sơ đồ hạch toán kế toán dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn - TK129


 
Về đầu trang Copyright © 2013 phanmemvietsun.com | Phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp