TP.HCM - ĐÔNG NAM BỘ

phần mềm kế toán acsoft tp.hcm(+84) 0908.788.099
phan mem ke toan vietsuninfo@phanmemvietsun.com

Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí và xác định kết quả kinh doanh

hạch toán kế toán chi phí tài chính
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí tài chính - TK635

hạch toán kế toán chi phí bán hàng
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí bán hàng - TK641

hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp - TK642

hạch toán kế toán chi phí khác
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí khác - TK811

hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp - TK821

Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh
Sơ đồ hạch toán kế toán xác định kết quả kinh doanh - TK911