phần mềm kế toán vietsun

File Format Converter - Đọc mọi file của bộ Office

File Format Converter Office
File Format Converter là một tiện ích chuyển đổi văn bản có đuôi *.DOCX, *.XLSX, *.PPTX (của Office 2007, 2010) sang dạng *.DOC, *.XLS, *.PPT (của Office 2003). Trường hợp máy bạn đang sử dụng Office 2003 nhưng sau khi cài đặt tiện ích này sẽ giúp đọc tất cả các file của mọi phiên bản Office.
Link download:
http://download.microsoft.com/download/9/2/2/9222D67F-7630-4F49-BD26-476B51517FC1/FileFormatConverters.exe


 
Về đầu trang Copyright © 2013 phanmemvietsun.com | Phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp