phần mềm kế toán vietsun

Phần mềm kế toán VietSun

phần mềm kế toán, phần mềm kế toán vietsun
Phần mềm kế toán VietSun được xây dựng theo quy định của Bộ Tài Chính và các chuẩn mực kế toán. Với thiết kế hệ thống mở, linh hoạt và nhiều tiện ích tùy chọn, VietSun không chỉ là phần mềm kế toán thuế mà còn đáp ứng các yêu cầu quản trị chi tiết của mọi loại hình doanh nghiệp.

››› Lý do chọn phần mềm kế toán VietSun
››› Download phần mềm kế toán VietSun
››› Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán

Tính năng phần mềm


Phần hành
Tính năng quản lý
Kế toán tiền mặt, tiền gửi
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ thu chi theo từng ngân hàng, từng khách hàng, từng khoản mục chi phí, từng nhân viên tạm ứng, từng công trình ...
+ In phiếu thu, phiếu chi, uỷ nhiệm chi trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo thu chi:
     - Sổ quỹ tiền mặt, sổ phụ tiền gửi ngân hàng
     - Báo cáo chi phí theo khoản mục, phòng ban
     - Sổ chi tiết các tài khoản có liên quan
Kế toán mua hàng và quản lý công nợ phải trả
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ mua hàng theo từng nhà cung cấp, từng mặt hàng
+ Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như nhập hàng mua nội địa, nhập khẩu, nhập hàng bán trả lại ...
+ In các phiếu nhập kho trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo mua hàng:
     - Thẻ kho, Sổ chi tiết nhập kho
     - Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
     - Sổ nhật ký mua hàng
     - Các sổ chi tiết và tổng hợp công nợ phải trả
Kế toán bán hàng và quản lý công nợ phải thu
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ bán hàng theo từng khách hàng, từng mặt hàng
+ Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như xuất bán hàng, xuất khẩu, xuất hàng trả lại ...
+ In các phiếu xuất kho trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo bán hàng:
     - Thẻ kho, Sổ chi tiết xuất kho
     - Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
     - Sổ nhật ký bán hàng
     - Các sổ chi tiết và tổng hợp công nợ phải thu
Kế toán hàng tồn kho
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ nhập xuất kho khác
+ Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán như xuất sản xuất, xuất dùng, xuất gởi đại lý, đại lý trả lại, đại lý xuất bán và các trường hợp nhập xuất khác
+ In các phiếu nhập xuất kho, hoá đơn GTGT trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo nhập xuất khác:
     - Thẻ kho, Sổ chi tiết nhập xuất kho
     - Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
     - Bảng kiểm kê hàng hoá vật tư
Kế toán hoá đơn dịch vụ
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ doanh thu dịch vụ, doanh thu công trình và các khoản thu nhập khác
+ Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp
+ In các chứng từ, hoá đơn GTGT trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo:
     - Các báo cáo chi tiết, tổng hợp doanh thu
     - Các báo cáo chi tiết, tổng hợp công nợ
Kế toán các nghiệp vụ khác
+ Ghi nhận và theo dõi chi tiết các chứng từ kế toán khác
+ Thiết kế sẵn các phần hành nhập liệu và hỗ trợ định khoản theo nghiệp vụ kế toán của doanh nghiệp
+ In các chứng từ kế toán khác trực tiếp từ phần mềm
+ Một số báo cáo:
     - Các báo cáo chi tiết, tổng hợp các tài khoản có liên quan
Kế toán tổng hợp
+ Phân bổ chi phí trả trước, trích khấu hao tài sản cố định
+ Xác định lương cơ bản và trích các khoản bảo hiểm
+ Xác định chi phí dở dang sản phẩm, tự động tập hợp chi phí và tính giá thành theo phương pháp đã chọn
+ Tự động kết chuyển các khoản doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
Sổ kế toán
+ Các sổ kế toán chi tiết
+ Các sổ kế toán tổng hợp
+ Thẻ TSCĐ, bảng trích khấu hao và báo cáo tình hình TSCĐ
+ Báo cáo thuế GTGT gồm tờ khai, các bảng kê mua vào và bán ra (tương thích với HTKK thuế)
+ Sổ cái, Sổ nhật ký chung
Báo cáo tài chính
+ Bảng cân đối số phát sinh
+ Bảng cân đối kế toán
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
+ Thuyết minh báo cáo tài chính
Báo cáo quản trị
+ Các báo cáo mua hàng, bảng phân tích dự báo hàng nhập
+ Các báo cáo bán hàng, bảng phân tích dự báo xuất hàng
+ Báo cáo chi tiết công nợ phải thu, phải trả
+ Biên bản đối chiếu công nợ
+ Các báo cáo hàng gởi đại lý
+ Các báo cáo chi tiết, tổng hợp và phân tích doanh thu
+ Các báo cáo chi tiết, tổng hợp chi phí theo từng khoản mục
+ Các báo cáo giá thành sản phẩm, giá thành công trình, giá thành toàn bộ
+ Các báo cáo lợi nhuận, báo cáo chi tiết lãi lỗ
Hệ thống
+ Khai báo và quản lý các danh mục: danh mục hàng hoá, danh mục khách hàng, danh mục các tài khoản khác, danh mục khoản mục phí ...
+ Lựa chọn phương pháp tính giá thành, và định nghĩa các yêu cầu quản lý khác để phù hợp theo từng doanh nghiệp
+ Phân quyền sử dụng theo từng người nhập liệu, phân quyền chi tiết đến từng phần hành, tài khoản và lấy báo cáo theo từng người nhập liệu
Trợ giúp
+ Trợ giúp kiểm tra dữ liệu, thông báo các sai sót và tính toàn vẹn của dữ liệu
+ Trợ giúp tìm kiểm dữ liệu để điều chỉnh
+ Sao lưu và phục hồi dữ liệu

Một số hình ảnh


Phần mềm kế toán vietsun, khai báo danh mục
Phần hành khai báo danh mục
Phần mềm kế toán vietsun, kế toán chi tiết
Phần hành kế toán chi tiết
Phần mềm kế toán vietsun, nhập phiếu chi
Màn hình nhập chứng từ phiếu chi
Phần mềm kế toán vietsun, kế toán tổng hợp
Phần hành kế toán tổng hợp
báo cáo tài chính từ phần mềm kế toán vietsun
Phần hành lấy báo cáo tài chính
Phần mềm kế toán vietsun, Báo cáo quản trị
Phần hành báo cáo quản trị
báo cáo giá thành sản phẩm từ phần mềm kế toán vietsun
Mẫu báo cáo giá thành sản phẩm
phần mềm kế toán xây dựng xây lắp
Báo cáo giá thành lãi lỗ công trình
báo cáo lãi lỗ chi tiết từng sản phẩm dịch vụ
Báo cáo chi tiết lãi lỗ
-----

Liên hệ tư vấn triển khai: 0908788099 
Về đầu trang Copyright © 2013 phanmemvietsun.com | Phần mềm kế toán và quản trị doanh nghiệp